top of page

INTEGRITETSPOLICY

GDPR

Denna integritetspolicy beskriver hur Språkguiden samlar in och behandlar personuppgifter som vi erhåller av våra besökare på vår hemsida. Med ”Personuppgifter” avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en person som är i livet.

Språkguiden organisationsnummer 580206-XXXX, har ett övergripande personuppgiftsansvar för behandlingen av personuppgifter inom ramen för hotellets verksamhet. Vi använder Personuppgifter bl.a. för att administrera och bearbeta bokningar, anpassa, tillhandahålla och utveckla våra tjänster (”Tjänsterna”) för att din upplevelse av dessa ska optimeras samt för att göra kommunikationen med dig mer personlig. 

Din integritet är viktig för oss och vi arbetar hårt för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning och för att skydda dina rättigheter. Vänligen läs denna integritetspolicy noga, bl.a. för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Om du har några frågor angående behandlingen av dina Personuppgifter eller denna integritetspolicy, vill utöva dina rättigheter som beskrivs nedan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss angående behandlingen av dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ned i denna integritetspolicy).  

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Språkguiden samlar in och behandlar dina Personuppgifter endast i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Insamling av Personuppgifter kan ske vid bokning av våra Tjänster, inskickande av uppgifter via vår hemsida eller när du vistas hos oss. Dina Personuppgifter samlas in antingen direkt från dig eller från ett bolag, organisation eller person som administrerar vårt tillhandahållande av Tjänster till dig. Vidare samlar vi in Personuppgifter genom cookies, tags, trackingpixlar. 

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Personuppgifter som kan komma att samlas in är uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och cookies, uppgifter för att underlätta användandet av vår hemsida (t.ex. förvalt språk och användarhistorik), uppgifter om resesällskap, bokningspreferenser, betalningar, arbetsgivare, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, krav på anpassning med anledning av funktionsnedsättning samt annan information som du delar med dig av i samband med kontakt med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Språkguiden samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.

Språkguiden använder Personuppgifter för att:

 1. administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, inklusive att öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster, 

 2. bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna, 

 3. kontakta dig via t.ex. SMS, andra mobila applikationer eller e-post, för att avisera om din bokningsstatus eller ge dig annan information om din bokning (före, under och efter din vistelse), 

 4. diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna, 

 5. individualisera kommunikationen med dig t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster, 

 6. analysera statistik och användarbeteenden, samt 

 7. marknadsföra och informera om Tjänsterna. 

Enligt vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Språkguiden baserar sin behandling av Personuppgifter på olika lagliga grunder enligt följande:

 

 • Den lagliga grunden för behandling av dina Personuppgifter för att administrera och bearbeta en bokning som du har gjort för din egen räkning samt tillhandahålla dig våra Tjänster i enlighet med denna bokning grundas på är att den är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett avtal (om att tillhandahålla Tjänster) med dig sluts samt, när bokningen är bekräftad, för att fullgöra ett avtal med dig. 

 

 • Behandling av dina Personuppgifter för att administrera och bearbeta en bokning som någon annan har gjort samt tillhandahålla dig våra Tjänster i enlighet med denna bokning grundas på att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med bolaget, organisationen eller personen som gjort bokningen i fråga. Om du gör en bokning för någon annans räkning kommer vi att behandla dina Personuppgifter för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med det bolag, den organisation eller den person som bokningen avser. 

 

 • Den lagliga grunden för behandling av dina Personuppgifter för att diagnostisera fel, optimera vår teknik, analysera statistik och användarbeteenden, individualisera kommunikationen med dig är vårt berättigade intresse att ge våra kunder bästa möjliga service och att optimera vår kommunikation samt våra Tjänster. 

 

 • Behandling av dina Personuppgifter för att skicka erbjudanden och information samt marknadsföra Tjänsterna är baserad på vårt berättigade intresse att marknadsföra, främja och informera om vår verksamhet och våra tjänster. 

 

 • Personuppgifter rörande allergier eller funktionsnedsättningar kommer endast att behandlas i den mån vi har inhämtat ett uttryckligt samtycke från dig. Vår utgångspunkt är emellertid att sådana uppgifter ska anonymiseras i största möjliga mån, naturligtvis utan att de enskilda individernas säkerhet äventyras. Vidare kommer uppgifterna att raderas omedelbart efter att ditt besök har avslutats och vårt behov av uppgifterna upphör. 

Utskick av information

När du gjort en bokning hos oss använder vi dina Personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.

Efter vistelsen kan det skickas ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi kan också skicka e-post där vi tackar för besöket.

Inför och under vistelsen kan vi även, via e-post/SMS, komma att skicka ut information till den e-postadress och/eller mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara uppgifter om viktig information inför vistelsen.

Mottagande av Personuppgifter i e-post

Lagring och överföring av personuppgifter

Språkguiden lagrar Personuppgifter i överensstämmelse med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Personuppgifter lagras i samband med en bokning och efterföljande besök hos oss samt därefter i den mån det är nödvändigt för att Språkguiden ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Språkguiden. Vidare sparar Språkguiden Personuppgifter i den mån det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

Efter avslutat besök kommer Språkguiden behålla Personuppgifter om dig för att kunna skicka erbjudanden och information till dig. Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Språkguiden upphör att behandla dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolag. Språkguiden använder underleverantörer, t.ex. för datordrift och för att på bästa sätt tillhandahålla dig våra Tjänster, och Personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Språkguiden kan komma att anlita personuppgiftsbiträden som behandlar dina Personuppgifter endast för Språkguiden  räkning och i enlighet med våra instruktioner. Personuppgifter kommer endast behandlas av ett personuppgiftsbiträde efter att det har upprättats ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och personuppgiftsbiträdet, så att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter.

Språkguiden kan vidare lämna ut Personuppgifter till polis eller annan myndighet om  Språkguiden är skyldigt att lämna ut sådana uppgifter enligt lag eller myndighetsbeslut. Språkguiden kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser, revision eller liknande.

Språkguiden behandlar eller överför i regel inte Personuppgifter till land utanför EU/EES, men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om landet i fråga, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. Språkguiden kommer i sådana fall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter samt efterlevnad av tillämpliga EU/EES-regler.

Säkerhet och skyddande av personuppgifter

Språkguiden vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Språkguiden utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vidare ser Språkguiden till att begränsa åtkomsten till Personuppgifterna till sådana delar av personalen som behöver ges tillgång till uppgifterna för att ändamålen som beskrivs i denna integritetspolicy ska kunna uppfyllas. 

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Externa webbsidor och applikationer

På Språkguidens hemsida kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Språkguiden. Denna integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av vår webbsida. Språkguiden ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade applikationer/webbsidor.

Din rätt att ändra, radera och granska dina personuppgifter

Informera gärna Språkguiden om dina Personuppgifter ändras genom att skicka e-post till ingrid@sprakguiden.com  – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden. 

Språkguiden kommer att, på din begäran eller när Språkguiden upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka Personuppgifter som behandlas om dig och en kopia av dessa Personuppgifter. 

Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be Språkguiden begränsa användningen av dina Personuppgifter eller radera dina Personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, även rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut och överföra dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om Språkguiden behandlar Personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom ett skriftligt meddelande till Språkguiden. Ett sådant återkallande gäller fortsatt behandling och inte retroaktivt. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som grundas på annan laglig grund än samtycke (t.ex. tillhandahållande av Tjänster du har beställt).

Som även har angetts ovan har du rätt att när som helst och utan avgift begära att  Språkguiden upphör med sin behandling av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på ingrid@sprakguiden.com – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden. I tillägg till detta kan du även avregistrera dig från utskick av erbjudanden och information via e-post, genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i sidfoten av samtliga marknadsutskick.

Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter så får du gärna i första hand kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina Personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina Personuppgifter till Datainspektionen.

Kakor (cookies)

Denna webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras på webbplatsbesökarens dator via en webbläsare.

Genom att använda cookies kan Språkguiden erbjuda användarna av webbplatsen mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan information och erbjudanden på våra webbsidor optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta är att göra det enklare att använda vår hemsida. Den webbplatsanvändare som tillåter cookies behöver exempelvis inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen besöks, eftersom informationen över webbplatsen hämtas från cookien som lagras på användarens dator.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies från våra webbsidor sparas genom inställning i den egna webbläsaren och kan därmed permanent neka cookies. Vidare kan redan angivna cookies raderas när som helst via inställningarna i webbläsare eller andra program. Om den registrerade inaktiverar cookies i webbläsaren kanske inte alla funktioner på våra webbplatser fungerar helt optimalt.

Läs mer om kakor här: https://www.pts.se/sv/bransch/internet/integritet/information-om-kakor/

 

Kontakt 

Om du vill utnyttja dina rättigheter som anges ovan eller du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Språkguiden behandling av Personuppgifter och efterlevnad av tillämplig dataskyddslagstiftning, kan du kontakta oss på ingrid@sprakguiden.com  – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

The Month's Events

 • Guidad Skäldervikskryssning
  Guidad Skäldervikskryssning
  sön 21 juli
  Torekov
  21 juli 2024 13:00 – 16:00
  Torekov, Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  21 juli 2024 13:00 – 16:00
  Torekov, Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  Följ med på en underbart vacker guidad Skäldervikskryssning som tar dig med båt från Torekov utmed Bjärekusten och vidare till Kullen och Nimis. Klicka på Läs vidare-knappen för info om turen och biljettköp
 • Torekovs historia
  Torekovs historia
  mån 22 juli
  Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  22 juli 2024 17:30 – 19:15
  Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  22 juli 2024 17:30 – 19:15
  Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  Följ med på en vandring som tar dig genom Torekovs fantastiska historia från medeltiden till nutid!
 • Bland änglar och lamm - kort guidning för barn i Mariakyrkan, Båstad
  Bland änglar och lamm - kort guidning för barn i Mariakyrkan, Båstad
  tors 25 juli
  Båstad
  25 juli 2024 14:00 – 16:00
  Båstad, 269 34 Båstad, Sverige
  25 juli 2024 14:00 – 16:00
  Båstad, 269 34 Båstad, Sverige
  Torsdagen den 25 juli blir det barnaktivitet på torget. Vi samlas kl. 14.00 i Mariakyrkan i Båstad för en kort guidning som fått namnet bland änglar och lamm. Därefter blir det målarverkstad. Arrangör: Båstad-Östra Karups församling.
 • UFO-vandring i Ängelholm. Samling p-platsen i Sibirien
  UFO-vandring i Ängelholm. Samling p-platsen i Sibirien
  tors 25 juli
  Ängelholm
  25 juli 2024 19:00 – 20:30
  Ängelholm, Sibirienvägen, Ängelholm, Sverige
  25 juli 2024 19:00 – 20:30
  Ängelholm, Sibirienvägen, Ängelholm, Sverige
  Den 18 maj 1946 blev ett livsavgörande datum för Gösta Carlsson. Det var då det påstådda mötet med ett UFO i Sibirien ägde rum. Följ med guiden Ingrid Persson Skog till UFO-monumentet i Sibirien och hör mer UFO-besöket. Klicka på Läs mer-knappen för mer info, priser och biljettköp.
 • Båtturen "Två halvöar" Torekov - Mölle - Torekov
  Båtturen "Två halvöar" Torekov - Mölle - Torekov
  sön 28 juli
  Båstad V
  28 juli 2024 10:30 – 16:00
  Båstad V, Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  28 juli 2024 10:30 – 16:00
  Båstad V, Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  Följ med på en guidad båttur som bjuder på underbara vyer under färden från Torekov till Kullahalvön och Mölle.
 • Torekovs historia
  Torekovs historia
  mån 29 juli
  Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  29 juli 2024 17:30 – 19:15
  Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  29 juli 2024 17:30 – 19:15
  Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  Följ med på en vandring som tar dig genom Torekovs fantastiska historia från medeltiden till nutid!
 • Båstads historia del 2
  Båstads historia del 2
  tis 30 juli
  Båstad
  30 juli 2024 17:30 – 19:15
  Båstad, Hamnplan, 269 33 Båstad, Sverige
  30 juli 2024 17:30 – 19:15
  Båstad, Hamnplan, 269 33 Båstad, Sverige
  Vad döljer sig bakom gatunamn som Glosasträde, Såpebrukssträde och Christian II:s väg? Ja, det och mycket annat får du veta när Ingrid Persson Skog anordnar guideturen Båstads historia del 2.
 • Sälsafari med guidad båtfärd runt Hallands Väderö
  Sälsafari med guidad båtfärd runt Hallands Väderö
  sön 04 aug.
  Båstad V
  04 aug. 2024 10:00 – 12:00
  Båstad V, Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  04 aug. 2024 10:00 – 12:00
  Båstad V, Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  Utforska en annan sida av Hallands Väderö under denna spännande två timmar långa guidade sälsafari och tur runt ön.
 • Skäldervikskryssning
  Skäldervikskryssning
  sön 04 aug.
  Båstad V
  04 aug. 2024 13:00 – 16:00
  Båstad V, Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  04 aug. 2024 13:00 – 16:00
  Båstad V, Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  Följ med på en underbart vacker guidad sightseeingtur som tar dig med båt från Torekov till Nimis och Kullen.
 • Skymningsguidning på Norrviken
  Skymningsguidning på Norrviken
  tis 06 aug.
  Båstad
  06 aug. 2024 18:00 – 20:00
  Båstad, Kattviksvägen 233, 269 91 Båstad, Sverige
  06 aug. 2024 18:00 – 20:00
  Båstad, Kattviksvägen 233, 269 91 Båstad, Sverige
  Tänk, att få vandra på Norrvikens trädgårdar efter att parken stängt för dagen! Följ med guiden Ingrid Persson Skog på en kvällsvandring, precis då Norrviken bjuder på högsommarens grönska och slösande blomsterprakt.
 • Nobelvandring i Båstad
  Nobelvandring i Båstad
  mån 12 aug.
  Båstad
  12 aug. 2024 17:30 – 19:00
  Båstad, Köpmansgatan 1, 269 33 Båstad, Sverige
  12 aug. 2024 17:30 – 19:00
  Båstad, Köpmansgatan 1, 269 33 Båstad, Sverige
  Båstad fick sin egen Nobelhistoria när Ludvig Nobel, brorson till den store Alfred, fick ingivelsen att göra Båstad till en turistort med internationell dragningskraft. Följ med guiden Ingrid Persson Skog på en vandring i Ludvig Nobels fotspår.
 • Guidad tur på Norrviken i höstskrud
  Guidad tur på Norrviken i höstskrud
  lör 14 sep.
  Båstad
  14 sep. 2024 14:00 – 15:30
  Båstad, Kattviksvägen 233, 269 91 Båstad, Sverige
  14 sep. 2024 14:00 – 15:30
  Båstad, Kattviksvägen 233, 269 91 Båstad, Sverige
  Norrviken i höstskrud är en färgsprakande upplevelse. Följ med guiden Ingrid Persson Skog på en trädgårdshistorisk vandring
 • Födelsedagsguidning i Båstad 28 december
  Födelsedagsguidning i Båstad 28 december
  lör 28 dec.
  Båstad
  28 dec. 2024 13:30 – 15:15
  Båstad, Köpmansgatan 1, 269 33 Båstad, Sverige
  28 dec. 2024 13:30 – 15:15
  Båstad, Köpmansgatan 1, 269 33 Båstad, Sverige
  Vad sägs om att fira Båstad med en guidad historisk resa som inleds med Båstads officiella födelsedag den 28 december år 1450?
 • Sälsafari med guidad tur runt Hallands Väderö
  Sälsafari med guidad tur runt Hallands Väderö
  sön 21 juli
  Torekov
  21 juli 2024 10:00 – 12:00
  Torekov, Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  21 juli 2024 10:00 – 12:00
  Torekov, Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  Utforska en annan sida av Hallands Väderö under denna spännande två timmar långa guidade sälsafari och tur runt ön. Båtfärden ger dig möjlighet att uppleva öns skönhet och det rika djurliv som omger Väderön.
 • Guidning av Mariakyrkan exteriört samt tornvandring
  Guidning av Mariakyrkan exteriört samt tornvandring
  tors 18 juli
  Båstad
  18 juli 2024 11:00 – 12:30
  Båstad, 269 34 Båstad, Sverige
  18 juli 2024 11:00 – 12:30
  Båstad, 269 34 Båstad, Sverige
  Vill du veta mera om den vackra Mariakyrkan i Båstad med dess långa och stundtals dramatiska historia är du välkommen den 18 juli. Guiden Ingrid Persson Skog berättar om den vackra exteriören. Den här dagen kan du också passa på att gå upp i tornet!
 • Båtturen "Två halvöar" Torekov-Mölle-Torekov
  Båtturen "Två halvöar" Torekov-Mölle-Torekov
  sön 14 juli
  Torekov
  14 juli 2024 10:30 – 16:00
  Torekov, Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  14 juli 2024 10:30 – 16:00
  Torekov, Hamnplanen, 269 77 Torekov, Sverige
  Följ med på en guidad båttur som bjuder på underbara vyer under färden från Torekov till Kullahalvön och Mölle
 • Guidning i Mariakyrkan i Båstad
  Guidning i Mariakyrkan i Båstad
  tors 11 juli
  Båstad
  11 juli 2024 11:00 – 12:00
  Båstad, 269 34 Båstad, Sverige
  11 juli 2024 11:00 – 12:00
  Båstad, 269 34 Båstad, Sverige
  Vill du veta mera om den vackra Mariakyrkan i Båstad med dess långa och stundtals dramatiska historia är du välkommen den 11 juli. Det blir rundvandring i kyrkan tillsammans med guiden Ingrid Persson Skog.
 • Båstads historia
  Båstads historia
  tis 02 juli
  Båstad
  02 juli 2024 17:30 – 19:15
  Båstad, Köpmansgatan 1, 269 33 Båstad, Sverige
  02 juli 2024 17:30 – 19:15
  Båstad, Köpmansgatan 1, 269 33 Båstad, Sverige
  Följ med guiden Ingrid Persson Skog på en vandring genom Båstads historia från kungens markköp 1450 till dagens pulserande turistmetropol. Klicka på läs mer-knappen för information om bokning, biljettköp m m.
bottom of page